Vereniging
Nieuwe woonvormen
Rheden

Onze Missie:

De vereniging wil graag namens haar (toekomstige) leden binnen afzienbare tijd gezamenlijk met de gemeente en ketenpartners een kleinschalig project voor nieuwe woonvormen (zoals tiny houses) realiseren in de gemeente Rheden.

Onze Visie:

De ambities van de vereniging komen overeen met hetgeen vermeld in de ‘Subregionale Woonagenda Arnhem e.o 2017-27’ (wendbaar sturen, verantwoord versnellen). In deze nota spreken de betrokken Gelderse gemeenten de ambitie uit om te komen tot nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses. 

Deze ambitie is door de gemeente Rheden ook aangegeven en verder uitgewerkt in een raadsbrief van maart 2019. In deze brief wordt aangegeven dat het college het van belang acht dat er samen met inwoners en partnerorganisaties wordt gewerkt aan alternatieve, duurzame woonvormen. 

De vereniging en haar leden conformeren zich aan de omschrijving die Tiny Houses Nederland (en ook de gemeente Rheden in haar raadsbrief) hanteert voor het begrip ‘Tiny Houses’. Dit betekent een woonhuis van maximaal 50 m2, duurzaam, eventueel (indien mogelijk en gewenst) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en ‘esthetisch’.

uitgangspunten:

De vereniging heeft haar doelen als volgt omschreven in de statuten:

 1. Het zonder winstoogmerk en het ten behoeve van (toekomstige) leden (huishoudens) gezamenlijk met overheden en ketenpartners bevorderen van de realisatie van nieuwe woonvormen (zoals Tiny Houses) in de gemeente Rheden.
 2. Het behartigen van de belangen van de leden jegens derden in de meest ruime zin, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Lid worden van de vereniging:

Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen die meerderjarig zijn en rechtspersonen, die de ambitie hebben om een nieuwe woonvorm te realiseren in de gemeente Rheden binnen periode van maximaal anderhalf jaar vanaf heden (april 2020, en voldoen aan de navolgende eisen:

Zij conformeren zich aan de door de vereniging (zonodig nader uit te werken) aangeven omschrijving van het begrip ‘Tiny Houses’.

Deze ambitie is door de gemeente Rheden ook aangeven en verder uitgewerkt in een raadsbrief van maart 2019. In deze brief wordt aangegeven dat het college het van belang acht dat er samen met inwoners en partnerorganisaties wordt gewerkt aan alternatieve, duurzame woonvormen. 

De vereniging en haar leden conformeren zich aan de omschrijving die Tiny Houses Nederland (en ook de gemeente Rheden in haar raadsbrief) hanteert voor het begrip ‘Tiny Houses’. Dit betekent een woonhuis waaraan je aan de volgende begrippen kan denken: duurzaam, eventueel (indien mogelijk en gewenst) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en ‘esthetisch’.

Aanmelden:

Ter verduidelijking van artikel 3 onder 2 van de statuten:

“Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen die meerderjarig zijn en rechtspersonen, die de ambitie hebben om een nieuwe woonvorm te realiseren in de gemeente Rheden binnen een periode van maximaal anderhalf jaar vanaf heden; en voldoen aan de navolgende eisen:
  Zij conformeren zich aan de door de vereniging (zonodig nader uit te werken) aangegeven omschrijving van het begrip ‘Tiny House’.
  Het lidmaatschap is ‘persoonlijk’ en niet voor overgang vatbaar.
 1. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 2. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin namen en adressen van leden zijn opgenomen. Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een Algemene ledenvergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.”

Bij aanmelding via het formulier op de website wordt uw lidmaatschap door het bestuur beoordeeld. Dit houdt in, uw aanmelding wordt bekeken door het bestuur en bij goedkeuring van uw woonwens/visie zoals de vereniging dat voor ogen heeft, toegelaten als lid van de vereniging.

Bent u geïnteresseerd in het realiseren van een nieuwe woonvorm (zie onderdeel ‘uitgangspunten’) in de gemeente Rheden en wilt u lid worden van onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden*. Vul daarvoor het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Onze mensen:

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Dhr R. Poelen (voorzitter)
 • Dhr B. Witjes (secretaris/penningmeester)
Contactgegevens:

Vereniging Nieuwe Woonvormen Rheden

info@nieuwewoonvorm.nl
Lagestraat 75
6953 BC Dieren